Het virus bestaat niet of is lang niet zo gevaarlijk als de overheid ons wil doen geloven. Het is slechts een bedacht fenomeen en bedoeld om de mensheid bang te maken. Niks pandemie, maar een wereldwijd complot. An alternative fact, zoals Kellyanne Conway, jarenlang adviseur van Donald Trump, deze theorie zou hebben kunnen typeren. Feit is wel dat deze complottheorie desondanks aanhangers heeft. Deze zelfverklaarde wakkere strijders die zijn opgestaan om ons bange, makke schapen te waarschuwen voor en te beschermen tegen een nieuwe wereldorde, beroepen zich bij hun acties nogal eens op de grondwet die de overheid in hun ogen met voeten treedt. Zij willen niets liever dan de maatregelen opheffen en het leven hervatten zoals het werd geleefd voor de pandemie werd uitgeroepen. Was het maar zo’n feest. 

Om hun doel te bereiken wordt graag en gretig gedemonstreerd en dat mag volgens artikel 9, lid 1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Bij het bereiken van de komma is het lezen kennelijk gestopt, want de tekst achter de komma betekent dat de geldende maatregelen gerespecteerd dienen te worden, zoals het bewaren van anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar en/of het dragen van een mondkapje. Dat wordt nogal eens achterwege gelaten, al dan niet bewust. De verontwaardiging als een demonstratie vervolgens wordt beëindigd is derhalve groot en wordt als ongrondwettelijk bestempeld, maar artikel 9 kent nog een lid 2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Soms is even doorlezen niet altijd even leuk, maar wel essentieel om een punt te kunnen maken.

De maatregelen zelf zijn overdreven en ongrondwettelijk, luidt het verontwaardigde verweer. Artikel 10, lid 1 wordt uit de kast getrokken: Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Dat klinkt best wel serieus, maar de vraag is wat dit artikel nu precies behelst? Het wordt juridisch gezien als een algemeen recht dat verder wordt gespecificeerd in het recht op onaantastbaarheid van het lichaam, het huisrecht en het briefgeheim. Geen van die rechten wordt ook maar enigszins aangetast door het opleggen van de anderhalve metermaatregel of zelfs het dragen van een mondkapje. Ik zou dan eerder denken aan artikel 6, lid 1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Maar let op, ook dit artikel herbergt een komma en een lid 2 zoals bij artikel 9. Om het in jip-en-janneketaal te zeggen: je kunt het wel gezellig vinden om in je blote kont boodschappen te gaan doen, maar doe toch maar niet. In dit voorbeeld is de broek het mondkapje, maar dat begrijp je wel.

En tenslotte, sommige heel dappere strijders schuwen zelfs het gebruik van geweld niet, daarbij artikel 11 negerend: Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. De eerlijkheid gebiedt mij te vermelden dat een aantal strijders zich het betreffende artikel wel herinnert en niet de politieagenten, maar het ME-busje te lijf gaat. 

En daar staat inderdaad niets over in de grondwet.